ยินดีกับนักเรียนที่ได้เกียรติบัตรแข่งขันทักษะต่าง ๆ

ผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสุนทรภู่พิทยายินดีกับนักเรียนที่ได้เกียรติบัตรแข่งขันทักษะต่างๆ ดังต่อไปนี้ งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 วันที่ 7-9 ธันวาคม 2562 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 เหรียญเงิน อันดับที่ 44 1.เด็กหญิงธัญญาพร ชัยสิทธิ์ 2.เด็กหญิงบุษกร เรืองศรี

Read more

การแข่งขันกิจกรรมต่าง ๆ ในวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก

ในวันที่ 30 มกราคม 2563 คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนสุนทรภู่พิทยานำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมต่างๆ ในวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก ณ สวนพฤกษศาสตร์ จังหวัดระยอง โดยได้ผลการแข่งขันดังนี้ วาดภาพในวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับรางวัลชนะเลิศ เด็กหญิงอนงค์นิตย์ สัตย์อุดม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับรางวัลชนะเลิศ นางสาวจิตรมณี เภาเย็น ตอบปัญหาทางวิชาการในวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก

Read more

กิจกรรมเปิดบ้าน ตลาดนัดชุมนุม และแนะแนวนักเรียนในเขตพื้นที่

กิจกรรมเปิดบ้าน ตลาดนัดชุมนุม และแนะแนวนักเรียนในเขตพื้นที่ วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา สามารถดูรูปเพิ่มเติมได้ที่ >>Click<<

Read more

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยาได้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวเนินสมบูรณ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2563 สามารถดูรูปเพิ่มเติมได้ที่ >>Click<<

Read more

กิจกรรม English Integrated Scout Camp

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยาได้จัดกิจกรรม English Integrated Scout Camp ขึ้น ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2563 สามารถดูรูปเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ที่ 1 >>Click<< ลิงก์ที่ 2 >>Click<<

Read more