ต้อนรับคณะผู้บริหาร บริษัท เอจีซี แฟลกลาส(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)

การต้อนรับคณะผู้บริหาร บริษัท เอจีซี แฟลกลาส(ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน)ได้มาปรับปรุงห้องสมุด ห้องพิพิธภัณฑ์สัตว์นํ้า รวมกับให้ความรู้กับนักเรียนโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วันที่ 28 กันยายน 2562 ดูรูปเพิ่มเติมได้ที่ >>คลิก<<

Read more

งานมุฑิตาจิต “สายธารแห่งศรัทธา มุฑิตาบูชาครู” ครูบพิตร แสงรัตนชัย และครูแน่งน้อย ควรหา

งานมุฑิตาจิต “สายธารแห่งศรัทธา มุฑิตาบูชาครู” ครูบพิตร แสงรัตนชัย และครูแน่งน้อย ควรหา วันที่ 24 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา สามารถดูรูปเพิ่มเติมได้ที่ >>คลิก<<

Read more

กิจกรรมการอบรมความรู้คอมพิวเตอร์สู่ชุมชน

งานศูนย์คอมพิวเตอร์และ ICT ชุมชน โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา จัดกิจกรรมการอบรมความรู้คอมพิวเตอร์สู่ชุมชน เรื่อง การทำการตลาดด้วย Social commerce ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 21 กันยายน 2562 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 1 โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา

Read more

กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ความรู้ และทักษะในการประกอบอาชีพ

ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนสุนทรภู่พิทยาได้จัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ความรู้ และทักษะในการประกอบอาชีพในหัวข้อ งานช่างกับอุตสาหกรรมในอนาคต EEC วันที่ 20 กันยายน 2562 สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ >>คลิก<<

Read more

เปิดรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 6 – 13 กันยายน 2562 โดยมีค่าสมัคร 100 บาท โดยชำระในวันจัดกิจกรรมครับ กำหนดการจัดกิจกรรม >>คลิกที่นี่<< หากท่านสนใจกิจกรรมนี้ โปรดลงทะเบียนโดย >>คลิกที่นี่<< ครับ

Read more

รับการติดตามตรวจสอบและประเมิน คุณภาพภายในของสถานศึกษา

วันที่ 4 กันยายน 2562 โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา รับการติดตามตรวจสอบและประเมิน คุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 สามารถดูรูปเพิ่มเติมได้ที่ >>คลิก<<

Read more

อบรมเสริมสร้างความรู้เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก “EEC ระยองเชื่อมโลกให้ไทยแล่น”

นางสาวทิวาพร คนหาญ นำนักเรียนจำนวน 5 คนอบรมเสริมสร้างความรู้เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก “EEC ระยองเชื่อมโลกให้ไทยแล่น” ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จังหวัดระยอง และศึกษาดูงาน ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมทางอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 4 กันยายน 2562

Read more

การอบรม เรื่อง การป้องกันการรังแกกันและวินัยเชิงบวก เพื่อป้องกันความรุนแรงบนฐานของเพศภาวะในโรงเรียน

นางสาวกชพรรณ อ่อนระทวย และ นางสาวธัญลักษณ์ ใจสุข เข้าร่วมอบรม กับโรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วันที่ 1- 2 กันยายน 2562 โดยเจ้าหน้าที่จากองค์การ UESCO ได้จัดการอบรม เรื่อง การป้องกันการรังแกกันและวินัยเชิงบวก เพื่อป้องกันความรุนแรงบนฐานของเพศภาวะในโรงเรียน โดยองค์การ UNESCO ได้เสนอความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการจัดทำโครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการรังแกกันในสถานศึกษา เพื่อช่วยยุติการรังแกกันในโรงเรียน

Read more

เข้าร่วมอบรมงานเปิดโลกนวัตกรรมการศึกษาสู่การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21

31 สิงหาคม 2562 รองนัจรินทร์ โอสถประสิทธิ์ ครูอานนท์ อำพาศ ครูธัญลักษณ์ ใจสุข ครูจริยา หงส์บิน ครูดวงเดือน รอดมณี ครูอดิศร สีลุน ครูกชพรรณ อ่อนระทวย ครูอัมพร ยินสูตรครูจารุณี ศรีพนม

Read more