การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการห้องเรียนสีขาว

การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการห้องเรียนสีขาว หลักสูตร เยาวชนส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน (ยสร) ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมสุนทรภู่ โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา  

Read more

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน EIS จากโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร จังหวัดอุดรธานี

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยาได้จัดการต้อนรับคณะศึกษาดูงาน EIS จากโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร จังหวัดอุดรธานี  

Read more

การอบรมปฏิบัติการ การพัฒนาสมรรถนะของครูไทย

การอบรมปฏิบัติการ การพัฒนาสมรรถนะของครูไทยหลักสูตร DEIS เพื่อเตรียมพร้อมคนไทยสู่ประชาคมโลก ระหว่างวันที่ 5 – 6 ส.ค. 2560 (ระยะที่ 1) ณ โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา จังหวัดระยอง  

Read more

การมอบรางวัลให้กับห้องเรียนที่มีคะแนนจิตสาธารณะสูงสุด 3 ลำดับ ครั้งที่ 1

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยามอบรางวัลให้กับห้องเรียนที่มีคะแนนจิตสาธารณะสูงสุด 3 ลำดับ ครั้งที่ 1 โดยเชิญท่านผู้อำนวยการโรงเรียน ดร.ดำรงค์ ศรีอร่ามให้เกียรติในการมอบรางวัลและถ่ายภาพร่วมกัน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รางวัลที่ 1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 รางวัลที่ 2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 รางวัลที่ 3  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่

Read more

การอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

วันที่ 3 สิงหาคม 2560 เทศบาลตำบลสุนทรภู่จัดอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา จำนวน 80 คน  

Read more

ต้อนรับครูอาสาสมัครจากประเทศอินโดนีเซีย

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยายินดีต้อนรับ Miss Dewi Yuliatin and Miss Shelfy R ครูอาสาสมัครจากประเทศอินโดนีเซีย ร่วมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนโรงเรียนสุนทรภู่พิทยาเป็นเวลา 1 เดือน  

Read more