ประกาศและคำสั่งงานประกัน ปี 2559

ประกาศโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประกาศโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา เรื่อง การกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประกาศโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา เรื่อง อัตลักษณ์ และมาตรฐานการส่งเสริมโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ คำสั่งโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ

Read more