คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2558

คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557 กับปีการศึกษา 2558 โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา มีคะแนนผลการพัฒนาเพิ่มขึ้น  25.57 คะแนน คลิกเพื่อดูผลสอบ

Read more