ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนพระอินทร์ศึกษา จ.พระนครศรีอยุธยา

                ดร.ดำรงค์  ศรีอร่าม  ผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา  กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนพระอินทร์ศึกษา(กล่อมสกุลอุทิศ) จ.พระนครศรีอยุธยา ณ หอประชุมของโรงเรียน เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2559  

Read more

คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2558

คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557 กับปีการศึกษา 2558 โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา มีคะแนนผลการพัฒนาเพิ่มขึ้น  25.57 คะแนน คลิกเพื่อดูผลสอบ

Read more

ประกาศโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา เรื่อง สอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีสำหรับวงโยธวาทิตและวงสตริง

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ ประกาศสอบราคา รายการซื้อเครื่องดนตรีวงโยธวาทิตและวงสตริง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ เอกสารสอบราคา  

Read more