Pride Award

ผอ.รับรางวัล

นายดำรงค์  ศรีอร่าม ผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา รับเกียรติบัตร โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 2559  ในวันที่ 15 มกราคม 2559 ณ ม.ศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม (คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพใหญ่)

รางวัล Obec Awards ครูทิวาพร

การประกวดผลงาน Obec Awards คุณครูทิวาพร คนหาญ ตัวแทนระดับเขตพื้นที่ เข้าแข่งขันระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2558 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง

ครูทิวาพร โครงงานอาชีพ1

ครูทิวาพร โครงงานอาชีพ2

ครูทิวาพร คนหาญ และครูธวัชชัย  อินทขีณี ได้รับรางวัลเหรียญทอง การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-6 การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ณ จังหวัดอ่างทอง วันที่ 20 ธันวาคม 2558

รางวัลครูชนันดา ครูกันยา

ครูชนันดา  นิสัยมั่น  และ ครูกันยา  ชัยเจริญศิลป์  ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1 – ม.3 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก  ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ณ จังหวัดอ่างทอง ระหว่างวันที่ 18 – 21 ธันวาคม 2558

ประชันกลอนสดระดับประเทศ

นายกิตติ อัมพรมหา นางสาวเบญรัตน์ ควรหา เด็กหญิงพิชญา สิงห์กองพู ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ประชันกลอนสดระดับประเทศของสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย  ในวันที่ 10 ธันวาคม 2558
และประเภทเดี่ยว นายกิตติ อัมพรมหาได้รับรางวัลชนะเลิศอีก 2 รางวัล

รางวัลกีฬาวู้ดบอล

นักกีฬาวู้ดบอลโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา 5 คน ได้เป็นตัวแทนกีฬานักเรียนนักศึกษาเขตการแข่งขันกีฬาที่ 2 ไปแข่งต่อที่นครศรีฯ กีฬานักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 37

รางวัล กิตติ

นายกิตติ อัมพรมหา เข้ารับเกียติบัตรและทุนการศึกษา โครงการประกวดวรรณกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพ-รัตนราชสุดาฯ ในกรอบแนวความคิด “อ่านเปลี่ยนชีวิต..ชีวิตดีได้ด้วยการอ่าน” ณ สโมสรทหารบก (วิภาวดี) ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558

รางวัลพระราชทาน1

รางวัลพระราชทาน2

คณะกรรมสพป เขต 2 มาประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปี 2558 โรงเรียนขนาดกลาง ณ ห้องโสต โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา เมื่อวันที่ 9 พ.ย 58 ระดับเขตพื้นที่ ระดับม.ต้น นายอภิชาติ แววดี ระดับม.ปลาย นายกิตติ อัมพรมหา  ได้ไปต่อระดับภาค ซึ่งคณะกรรมการจะเข้ามาประเมินประมาณเดือน มกราคม 2559

ประชันกลอนสด สตาร์ 1

ประชันกลอนสด สตาร์ 2

นายกิตติ อัมพรมหา ได้รับรางวัลชนะเลิศประชันกลอนสด และเด็กหญิงไพลิน เฉลิมโรจน์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ห้างสตาร์เซ็นเตอร์ ผู้จัด ณ. ห้างสตาร์ระยอง วันอาทิตย์ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๘

รณรงค์การจัดการขยะ1

รณรงค์การจัดการขยะ2

รณรงค์การจัดการขยะ3

นายวิสาข์ สีหะ ด.ญ. ไพลิน เฉลิมโรจน์ ด.ญ. พัสวี บูรณะเลข รับรางวัลแต่งคำขวัญจากนายอำเภอแกลง นายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน กิจกรรมประกวดคำขวัญโครงการรณรงค์การจัดการขยะในชุมชน หมู่บ้านอำเภอแกลง ประจำปี ๒๕๕๘ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘

แต่งคำประพันธ์ กลอนสด ระดับประเทศ

นายกิตติ อัมพรมหา นางสาวปานฉัตร ศรีวิชัย นางสาวสิรินทรา ขานบุตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ซึ่งเป็นตัวแทนของโรงเรียนไปประกวดแต่งคำประพันธ์ กลอนสด ระดับประเทศ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตน-ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานโล่รางวัล เนิ่องในงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนด้านพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช-กุมารี วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา

 ประกวดเปิดพจนานุกรม1

ประกวดเปิดพจนานุกรม2

ด.ช. นัทธพงศ์ แต้มพงษ์ ด.ญ. กมลวรรณ จันทรา ด.ญ.ไพลิน เฉลิมโรจน์ ด.ญ. เกวลี กูปกระโทก ได้รับรางวัลชมเชย เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล ทีมละ ๑๐๐๐ บาท ในการประกวดเปิดพจนานุกรม ที่ห้างสตาร์ เซนเตอร์ จังหวัด ระยองวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๘

แต่งคำประพันธ์กลอนสด

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ การแต่งคำประพันธ์กลอนสด ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและประกวดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนด้านพระพุทธศาสนา ระดับภาคคณะสงฆ์ ภาค ๑๓ เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ วัดใหญ่อินทาราม จังหวัดชลบุรี นายกิตคิ อัมพรมหา นางสาวสิรินทรา ขานบุตร นางสาวปานฉัตร ศรีวิชัย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เด็กหญิงไพลิน เฉลิมโรจน์ เด็กหญิงกชกร วีรวัฒน์พงศธร เด็กหญิงฤทธิ์ชาดา วงศ์อยู่

กิจกรรมประชันกลอนสดที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

เมื่อวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2558 โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา ได้ส่งนักเรียนตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมประชันกลอนสดที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นการแข่งขันของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาทั่วประเทศ มีนักเรียนเข้าร่วม 88 ทีม จำนวน 264 คนนักเรียนตัวแทนของโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา คือ 1. นายกิตติ อัมพรมหา ม.6/1  2.นายพชระ เฉลิมโรจน์ ม.5/1  3. เด็กหญิงไพลิน เฉลิมโรจน์ ม.2/1 ได้รับรางวัลมา 3 รางวัล ดังนี้ 1.รางวัลรองชนะเลิศ การประชันกลอนสด รอบที่ 1  2. รางวัลรองชนะเลิศ การประชันกลอนสด รอบชิงชนะเลิศ  3. รางวัลชมเชย การแข่งขันแต่งกาพย์ฉบัง ประเภทนักเรียน  และอีกกิจกรรมที่นักเรียนของเราคือ นายกิตติ อัมพรมหา ม.6/1 ได้รับรางวัลชยเชย การประกวดบทร้อยกรองเฉลิมพระเกียรติ 5 รอบ สยามบรมราชกุมารี หัวข้อ “ใต้ร่มพระบารมีสยามบรมราชกุมารีแห่งแผ่นดิน”โดยการแข่งขันครั้งนี้มีคุณครูพัชนี ควรหาเป็นผู้ควบคุม

ครูพัชนี

ครูพัชนี  ควรหา  เข้าร่วมงานมหกรรมวิชาการ สพม.18 ได้รับเหรียญเงิน เบส แพ็คทีส เรื่อง การพัฒนาการอ่านโดยใช้ใบความรู้กลุ่มสาระภาษาไทยวันที่ 21 สิงหาคม 2558 โรงแรมสตาร์

งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรม

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนสุนทรภู่พิทยาได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน “งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรม” ระดับจังหวัด ณ วัดหนองกันเกรา
ได้รับรางวัล ชนะเลิศ แต่งคำประพันธ์กลอนสด ม.ต้น
1. เด็กหญิงไพลิน เฉลิมโรจน์ ม.2/1
2. เด็กหญิงกชกร วีระวัฒน์พงศธร ม.2/2
3.เด็กหญิงฤทธิ์ฌาดา วงศ์อยู่ ม.2/2
ได้รับรางวัล ชนะเลิศ แต่งคำประพันธ์กลอนสด ม.ปลาย
1. นายกิตติ อัมพรมหา ม.6/1
2. นางสาวปานฉัตร ศรีวิชัย ม.6/1
3. นางสาวสิรินทรา ขานบุตร ม.6/1
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ร้องเพลงลูกทุ่งส่งเสริมศีลธรรม
1. เด็กหญิงนันนภัคธ์ หนุนดี ม.1/5
ทางโรงเรียนสุนทรภู่พิทยาขอแสดงความยินดีและชื่นชมนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันและสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน และได้เป็นตัวแทนระดับภาคไปร่วมแข่งขัน ณ วัดใหญ่อินทาราม จ.ชลบุรี ในวันที่ 31 สิงหาคม 2558

ประกวดร้อยกรองเฉลิมพระเกียรติ

นายกิตติ อัมพรมหา มารับรางวัล ชมเชย จากการแข่งการประกวดร้อยกรองเฉลิมพระเกียรติ 5 รอบ สยามบรมราชกุมารี หัวข้อ “ใต้ร่มพระบารมีสยามราชกุมารีแห่งแผ่นดิน” ณ สโมสรทหารบก วิภาวดี วันที่ 24 สิงหาคม 2558

ประชันกลอนสด ที่ มหาวิทยาลียธุรกิจบัณฑิตย์ครั้งที่ 25

นายกิตติ อัมพรมหา เด็กหญิงไพลิน เฉลิมโรจน์ นายพชร เฉลิมโรจน์ ตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนสุนทรภู่พิทยาแข่งขันประชันกลอนสด ที่ มหาวิทยาลียธุรกิจบัณฑิตย์ครั้งที่ 25 เมือวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2558 ชื่องาน แก้วกวีศรีสยาม ได้รับรางวัลมา 3 รางวัล 1, รางวัลรองชนะเลิศ การประชันกลอนสดชึ่ง มีการแข่งขันจำนวน88ทีม ในการแข่งรอบแรก ซึ่งการนี้มีการแข่งขันทั้งหมด 4 รอบ รอบสุดท้าย เหลือ 20 ทึม2 รอบชิงชนะเลิศได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  3. แต่งกาพย์ฉบัง 16 แข่งเดี่ยว นายกิตติ อัมพรมหา ได้รับรางวัลชมเชย

OBEC AWARDS1

OBEC AWARDS2

ครูทิวาพร คนหาญ ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ในการประกวดครูผู้สอนยอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ใน “งานมหกรรมวิชาการ สู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา” การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบความสำเร็จเป็นประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า(OBEC AWARDS) และการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (BestPractice) เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558 ที่โรงแรมสตาร์ ระยอง